Maximum Subarray

Maximum Subarray: http://lintcode.com/en/problem/maximum-subarray/

Three solutions:

// Brute force
// DP version
public int maxSubArray(int[] A) {
  int n = A.length;
  int[] dp = new int[n];//dp[i] means the maximum subarray ending with A[i];
  dp[0] = A[0];
  int max = dp[0];

  for(int i = 1; i < n; i++){
    dp[i] = A[i] + (dp[i - 1] > 0 ? dp[i - 1] : 0);
    max = Math.max(max, dp[i]);
  }

  return max;
}
// Kadane’s Algorithm (actually DP)
// maxSoFar maxEndHere
public static int maxSubArray(int[] A) {
  int maxSoFar=A[0], maxEndingHere=A[0];
  for (int i=1;i<A.length;++i){
    maxEndingHere= Math.max(maxEndingHere+A[i],A[i]);
    maxSoFar=Math.max(maxSoFar, maxEndingHere);  
  }
  return maxSoFar;
}
// max and minSum version
public int maxSubArray(int[] nums) {
  // write your code
  int sum = 0;
  int minSum = 0;
  int max = Integer.MIN_VALUE;
  for(int i = 0; i < nums.length; i++){
    sum += nums[i];
    max = Math.max(max, sum - minSum);
    minSum = Math.min(minSum, sum);
  }

  return max;
}
// binary search version
public class Solution {
  /**
   * @param nums: A list of integers
   * @return: A integer indicate the sum of max subarray
   */
  public int maxSubArray(int[] nums) {
    // write your code
    return divideAndConquer(nums, 0, nums.length - 1);
  }

  public int divideAndConquer(int[] nums, int low, int high){
    if(low == high){
      return nums[low];
    }

    int mid = (high - low) / 2 + low;

    return Math.max(Math.max(divideAndConquer(nums, low, mid),
                 divideAndConquer(nums, mid + 1, high)),
                 crossMid(nums, mid, low, high));
  }

  public int crossMid(int[] nums, int mid, int low, int high){
    int left = mid, right = mid + 1;
    int leftMax = Integer.MIN_VALUE, rightMax = Integer.MIN_VALUE;
    int leftSum = 0, rightSum = 0;
    while(left >= low){
      leftSum += nums[left--];
      leftMax = Math.max(leftMax, leftSum);
    }

    while(right <= high){
      rightSum += nums[right++];
      rightMax = Math.max(rightMax, rightSum);
    }

    return leftMax + rightMax;
  }
}

results matching ""

  No results matching ""